097.8888.787

Home » Bảng Tin FPT » Mục tiêu và vai trò của hệ thống thông tin trong Gen FPT

Mục tiêu và vai trò của hệ thống thông tin trong Gen FPT

Mục tiêu và vai trò của hệ thống thông tin trong Gen FPT

1. Mục tiêu của Hệ thống thông tin FPT

Nằm trong bộ Gen công ty, Hệ thống thông tin FPT là một công cụ hùng mạnh biến FPT thành e-FPT như một mẫu mực về Tin học hóa doanh nghiệp, giúp FPT vượt qua mọi thách thức đến thành công và trường tồn.

2. Vai trò và vị trí của Hệ thống thông tin trong bản đồ Gen của FPT

vai trò của hệ thống thông tin trong Gen FPT
vai trò của hệ thống thông tin trong Gen FPT

3. Các cấu thành cơ bản của hệ thống thông tin FPT

3.1 Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống bao gồm:

–     Mục tiêu của hệ thống
(Với FPT: tham khảo tầm nhìn Hệ thống thông tin FPT)
–     Mô hình kinh doanh và mô hình tổ chức
(Trong FPT mô hình tập đoàn các công ty chi nhánh và trung tâm hạch toán trực thuộc cùng các quy trình chất lượng đóng vai trò chính)
–     Mô hình công nghệ (hạ tầng ICT, công nghệ nền về mạng, về phần mềm, về máy tính, tính phân tán hay tập trung,….)

(Trong FPT môi trường chủ yếu là các máy Intel trên nền Windows, mạng IP liên kết tất cả các văn phòng và dùng công nghệ của Microsoft, một chuẩn công nghiệp phổ cập với chi phí đầu tư khá thấp)

–     Yêu cầu về Các phân hệ của Hệ thống thông tin và mối liên kết của chúng
(Xem các phân hệ chi tiết dưới đây, với sự chia sẻ chung nhiều Cơ sở dữ liệu và với sự liên kết xung quanh GL của Solomon, FIFA Consolidate và Data Warehouse như tài sản thông tin của FPT)

3.2 Hạ tầng ICT

–     Bao gồm các mạng máy tính (LAN), trong đó các máy chủ, các thiết bị và cách thức liên kết mạng rộng (WAN), các công nghệ nền về phần cứng, về mạng, về phần mềm cơ sở, các thiết bị cho VoIP, cho tele-conference,…

3.3 Các trình ứng dụng

Tập hợp các trình ứng dụng được xây dựng, triển khai và vận hành tuân thủ kiến trúc hệ thống nêu trên. Ví dụ tiêu biểu là các ứng dụng ERP như Quản lý tài chính, bán hàng, quản lý hàng hóa vật tư, nhân sự, tài sản, mua sắm; Quản lý các tác nghiệp như tính cước, bảo hành; Quản lý sản xuất như lắp ráp máy tính;  Theo dõi và quản lý quan hệ khách hàng

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *