097.8888.787

Home » Bảng Tin FPT » Sự cải tiến – Đổi Mới trong Gen FPT

Sự cải tiến – Đổi Mới trong Gen FPT

 Cải tiến, đổi mới và sáng tạo liên tục

FPT không ngừng nâng cao năng lực tổ chức và cá nhân, chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình thông qua các hoạt động cải tiến, đổi mới và sáng tạo liên tục.

Với mục tiêu ngày càng hoàn thiện, các hoạt động cải tiến và đổi mới liên tục được thực hiện trong toàn bộ FPT. Không chỉ thế mỗi người FPT coi cải tiến và đổi mới là trách nhiệm và quyền lợi của mình. Lãnh đạo công ty luôn cổ vũ, ghi nhận và đánh giá đúng mức các nỗ lực cải tiến và đổi mới của từng cán bộ, từng đơn vị.

Để triển khai các hoạt động cải tiến và đổi mới một cách hệ thống và hiệu quả, chúng ta cần thiết lập các mục tiêu cải tiến và đổi mới ở tất cả các quá trình. Mỗi cấp cần có kế hoạch cải tiến và đổi mới, tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá định kỳ, ít nhất là hàng năm. Bên cạnh đó mỗi người đều phải có kế hoạch phát triển cá nhân để ngày càng nâng cao năng lực của mình, góp phần nâng cao năng lực của công ty.

mỗi thành viên FPT trong cấu trúc Gen FPT
mỗi thành viên FPT trong cấu trúc Gen FPT

Cuộc sống luôn thay đổi và ngày càng thay đổi nhanh. Điều mà ngay hôm nay chúng ta cho là đúng có thể trở thành không chắc chắn ngày mai. Niềm tin vào sự hài hòa của cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải không ngừng các nỗ lực tìm kiếm và sáng tạo, có những thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh mới.

Với việc công bố Gen FPT, chúng ta tiếp tục hoàn thiện Quy trình FPT. Triết lý FPT cần phải đưa vào Sổ tay công ty và LB FPT cần được thể hiện trong Quy trình FPT một cách sáng tạo và thực tiễn.

Đồng thời Gen FPT không thể vận hành hữu hiệu nếu không có hỗ trợ đắc lực của Hệ thống thông tin, phần sẽ được trình bầy tiếp theo đây.

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.